TRAIN UP A CHILD IN THE WAY HE SHOULD GO, AND WHEN HE IS OLD, HE WILL NOT DEPART FROM IT… by anDorado

TRAIN UP A CHILD IN THE WAY HE SHOULD GO, AND WHEN HE IS OLD, HE WILL NOT DEPART FROM IT… by anDorado.

It has always been an activity of the Davao City SDA Elementary school, to conduct every Summer, an annual Medical Mission, with the aim of reaching out and helping those who are in need of medical attention.  Among the services that are given for free are Medical check – up for Adults and pediatrics, Surgical circumcision, Dental (tooth extraction), free medicines and Random Blood Sugar Testing.  The said activity had served a number of patients.   I had been the program coordinator of the said activity for quiet a time now, coordinating with staffs  (nurses and doctors) of the Davao Adventist Hospital, who are much willing to render their services for free and other nurses volunteers who are also active in volunteering for community service.   This is just one of the activities that keeps me busy during summer, and my kids were always with me as I do my responsibilities.  This way, i still can still attend to their needs while  I am coordinating with other agencies, at the same time, I am able to expose them to community service at an early age.

I am just a proud mum and I would like to share these picture with you, guys!

jan

Here, my son at age 14, cleaning the instruments used during the tooth extraction, from 8 am til 12 noontime.  Following the step-by-step instructions given to him to: wash, brush with soap and water, rinse, and dry.  What an accomplishment! :)

ella

Here, my daughter at age 10, helping in dispensing medications to the patients (but not in giving instructions to patients yet- she’s still incapable of doing that though), saw to it that the patients received the complete number of medications prescribed by the doctor.

I am doubly proud of their little accomplishments! :)

I believe that whatever you want your children to become or to indulge in the future, you have to start it at an early age.  Find out what their talents are, what their dreams are and hone them.  This way, they could also become responsible citizens of the community and the country.

“Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart  from it — Proverbs 22:6″

Advertisements

TRAIN UP A CHILD IN THE WAY HE SHOULD GO, AND WHEN HE IS OLD, HE WILL NOT DEPART FROM IT… by anDorado

Train UP A BATA SA PARAAN DAPAT SIYA PUMUNTA, AT KAPAG SIYA ANG LUMANG, HINDI SIYA AY lisanin IT … sa pamamagitan ng anDorado

Palaging Ito ay isang aktibidad ng paaralan Davao City SDA Elementary, upang magsagawa ng bawat Tag-init, isang taunang Medical Mission, na may layuning pag-abot out at pagtulong sa mga taong nangangailangan ng medikal na atensiyon. Kabilang sa mga serbisyo na ibinigay para sa libreng ay Medikal check – up para sa Matanda at pedyatrya, pagtutuli kirurhiko, Dental (ngipin bunutan), libreng gamot at Random Blood Sugar Testing. Sinabi ng aktibidad ay nagsilbi sa bilang ng mga pasyente. Ako ay naging ang programa coordinator ng sinabi ng aktibidad para sa isang tahimik na oras na ngayon, na may coordinating staffs (mga nars at doktor) ng Davao Adventist Hospital, sino magkano ang nais na i-render ang kanilang mga serbisyo para sa libreng at iba pang mga boluntaryo nars na rin aktibo sa volunteering para sa komunidad na serbisyo. Ito ay isa lamang sa mga aktibidad na nagpapanatili sa akin abala sa panahon ng tag-init, at ang aking mga anak ay palaging sa akin tulad ng ginagawa ko ang aking mga responsibilidad. Sa paraang ito, i pa rin ay maaari pa ring dumalo sa kanilang mga pangangailangan habang ako ay coordinating sa iba pang mga ahensya, sa parehong oras, Ako magagawang upang ilantad ang mga ito sa komunidad na serbisyo sa isang maagang edad.

Ako lamang ng isang mapagmataas kawalan ng imik at Gusto kong ibahagi ang mga larawan sa iyo, guys!

Enero

Narito, ang aking anak na lalaki sa edad na 14, paglilinis ng mga instrumento na ginamit sa panahon ng pagkuha ng ngipin, mula 08:00 til 12 katanghalian. Kasunod ng sunud-sunod na mga tagubilin na ibinigay sa kanya sa: maghugas, brush na may sabon at tubig, banlawan, at dry. Ano ang isang hindi birong gawa!:)

Ella

Narito, ang aking anak na babae sa edad na 10, na tumutulong sa dispensing gamot sa pasyente (ngunit hindi sa pagbibigay ng mga tagubilin sa mga pasyente pa-siya pa rin hindi kaya ng paggawa na bagaman), nakita na ito na ang mga pasyente na natanggap ang kumpletong bilang ng mga gamot na inireseta ng doktor .

Ako doble maipagmamalaki ng kanilang maliit na kabutihan! :)

Naniniwala ako na kung ano ang nais mo ang iyong mga bata upang maging o upang magpakasawa sa hinaharap, mayroon kang upang simulan ito sa isang maagang edad. Alamin kung ano ang kanilang mga talento ay, kung ano ang kanilang mga pangarap at mga magtagis kanila. Sa paraang ito, maaari rin silang maging responsableng mamamayan ng komunidad at sa bansa.

“Sanayin up ng isang bata sa paraang dapat pumunta siya at kapag siya ay gulang, hindi siya ay umalis mula dito – Kawikaan 22:06”